بيمه هاي اشخاص
در كشورهاي‌ توسعه‌ يافته‌ ويادر حال‌ توسعه ،‌ پيشرفت‌ علوم‌ و فن‌ آوري‌ هاي‌ جديد به‌ كارگيري‌ ابزار و وسايل‌ متنوعي‌ را به‌ همراه‌ دارد كه‌ استفاده‌ از اين‌ وسايل‌ و امكانات‌ از ط‌رفي‌ موجب‌ رفاه‌ و آسايش‌ افراد جامعه‌ شده‌ و از سوي‌ ديگر خط‌رات‌ و حوادث‌ اجتناب‌ ناپذيري‌ را به‌ همراه‌ دارد كه‌ دائما جان‌ و مال‌ انسانها را به‌ مخاط‌ره‌ مي‌اندازد به‌ نحوي‌ كه‌ جبران‌ آثار زيانبار آن‌ گاهي‌ از حد تحمل‌ وتوان‌ فرد يا افراد خانواده‌ او خارج‌ بوده‌ و اثرات‌ سخت‌ و طاقت‌ فرساي‌ آن‌ به‌ از هم‌ پاشيدن‌ شيرازه‌ زندگي‌ آنها منتهي‌ مي‌ گردد .

بيمه هاي اموال

روزانه‌ دهها مورد منازل‌ مسكوني‌،اماكن‌ تجاري‌ و صنعتي‌ در اثر عوامل‌ مختلف‌ دچار حريق‌ مي‌شوند و متحمل‌ خسارات‌ مالي‌ زيادي‌ مي‌ گردند، و ما بر اين‌ باوريم‌ كه‌ بيمه‌آتش‌ سوزي‌، مي‌تواند با جبران‌ زيانهاي‌ وارده‌ بيمه‌گذار را از نظ‌ر وضعيت‌ مالي‌ به‌ حالت‌ تعادل‌ قبل‌ از حادثه‌ برساند.    

بيمه هاي مسئوليت و مهندسي
اجراي‌ موفقيت‌ آميز و به‌ موقع‌ ط‌رح‌ هاي‌ زير بنايي‌ ، عمراني‌ و صنعتي‌ و تاثيرات‌ مهم‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ آن‌ ، مرهون‌ فن‌ آوريهاي‌ پيشرفته‌، تخصيص‌ سرمايه‌هاي‌ فراوان‌ و به‌ كارگيري‌ نيروهاي‌ انساني‌ كارآمد مي‌ باشد تمركز اين‌ عوامل‌ در موقعيت‌ هاي‌ مكاني‌ محدود ، ميزان‌ خسارات‌ ناشي‌ از حوادث‌ غير مترقبه‌ را افزايش‌ ميدهد تا آنجا كه‌ ادامه‌ عمليات‌ اجرايي‌ را با مشكلات‌ بي‌ شماري‌ روبرو مي‌ نمايد وقوع‌ مخاط‌رات‌ ناگهاني‌ و غير قابل‌ پيش‌ بيني‌ همچون‌ حوادث‌ ط‌بيعي‌ ، تكنيكي‌ و انساني‌ در ط‌ول‌ مدت‌ اجراي‌ پروژه‌ها، تهديد بزرگي‌ براي‌ سرمايه‌گذاران‌ بخش‌ هاي‌ عمراني‌ و صنعتي‌ خواهد بود 

بيمه هاي خاص
جابجايي انبوه كالا و مسافر به وسيله ناوگانهاي هوايي و دريايي و متعلقات مربوطه در اقصي نقاط جهان ايجاب مي نمايدپوشش هاي مناسب بيمه اي در برابر خطرات و حوادث احتمالي بمنظور حفظ و حراست از اينگونه سرمايه ها با اطمينان خاطر بيشتر به فعاليت هاي تجاري و اقتصادي خود ادامه دهند.

 

 

 

 

طراحي وب سايت : گروه هنر و برنامه نويسي مهرگان

اخبار بيمه مركزي
   

پرداخت حق بیمه

ورود به سيستم

وب سایت مکنت